Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem projektu jest Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st  . Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574730, NIP 897-14-11-483, zwana dalej Organizatorem

Partnerem projektu jest
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie Al. Jerozolimskie 183,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr: 0000023973, NIP 524-010-46-41
oraz
Green Factory Holding Sp. z o.o., z siedzibą: Zdunowo 48, 09-142 Załuski, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000361698, NIP 7010249147

§ 1
1. Projekt rozpocznie się dn. 01.10.2015 r. i trwać będzie do dnia 31.12.2015 r.
2. Projekt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. O udział w projekcie „Kuchenne Zmagania” (zwanego dalej Kuchenne Zmagania) mogą ubiegać się czytelnicy magazynu Moje gotowanie, Przyślij przepis, użytkownicy profili: Moje Gotowanie, Przyślij Przepis, Apetyt, Slowly Veggie  w portalu społecznościowym Facebook oraz strony www.mojegotowanie.pl i www.przyslijprzepis.pl
4. Do udziału w Kuchennych Zmaganiach może zgłosić się każda osoba fizyczna, nie będąca jednocześnie zawodowym kucharzem (tj. kucharzem posiadającym dowolny stopień w hierarchii zawodowej), która prześle zdjęcie własnoręcznie wykonanego dania z własnym przepisem na zdrową i szybką potrawę (zwana dalej także Uczestnikiem) oraz udzieli odpowiedzi na przesłane przez Organizatora zwrotnym e-mailem pytanie związane z miejscem zamieszkania, wiekiem, z kim będzie tworzyć kulinarną parę i czy posiada kulinarnego bloga.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnera oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
6. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: do dnia 31.10.2015.
7. W Kuchennych Zmaganiach mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniach sprzecznych z Regulaminem.

 

§ 2 Zakwalifikowanie do Kuchennych Zmagań

1. Zgłaszający  się do Kuchennych Zmagań zostają zakwalifikowani do udziału decyzją jury (Przedstawiciel redakcji Moje gotowanie i Przedstawiciele Partnerów Projektu), które oceni zgłoszenie pod kątem formalnym (zgodnie z § 1 pkt 4 i 5) oraz pod kątem atrakcyjności przesłanego przepisu i estetyki dania
2. Do udziału w Kuchennych Zmaganiach zostanie zakwalifikowanych 8 par (zwanych dalej Zgłaszającymi).
3. Każdy ze Zgłaszających zaprasza do udziału w Kuchennych Zmaganiach jedną osobę towarzyszącą, spełniającą wymogi wskazane w § 1 pkt. 4, 5 i 8, z którą będzie tworzyć kulinarną parę.
4. Udział w Kuchennych Zmaganiach jest bezpłatny.
5. Zgłaszający wyraża zgodę na uczestnictwo w Kuchennych Zmaganiach na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Realizacja Kuchennych Zmagań

a)  W dniu 7 listopada 2015 odbędzie się realizacja Kuchennych Zmagań, podczas których Zgłaszający przyrządzą wybrane przez siebie danie.
b)  Wszyscy uczestnicy otrzymają takie same produkty i w czasie 40 minut będą musieli przygotować swoje danie (przy czym do przygotowania dań każdy ze Zgłaszających będzie zobowiązany wykorzystać dostarczone przez organizatora produkty Fit&Easy (jako składnik potrawy nie tylko jako element dekoracyjny dań) oraz skorzystać z zapewnionego przez Organizatora sprzętu marki ZELMER).
c)  W projekcie weźmie udział 8 par uczestników.  Jury wyłoni 8 osób, które stworzą duet z zaproszoną przez siebie osobą towarzyszącą.
d)  Organizator zapewni każdemu uczestnikowi projektu wyposażenie stanowiska kulinarnego o podobnym standardzie;
e)  Projekt odbywać się będzie zgodnie ze scenariuszem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu;
f)  Organizator zapewnia wszystkie produkty niezbędne do przygotowywania potrawy.
g)  Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania uczestnikom projektu.
h)  Organizator poinformuje wszystkich uczestników Kuchennych Zmagań o szczegółach projektu, tj. dokładnym miejscu, godzinie rozpoczęcia w terminie na co najmniej 3 dni przed danym terminem realizacji projektu, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4 Głosowanie w aplikacji

4.1.  Użytkownicy strony - www.mojegotowanie.pl  i profilu Mojegotowanie.pl  w serwisie Facebook- https://www.facebook.com/MojeGotowanie.pl  będą mogli głosować na wybraną przez siebie jedną z ośmiu par wyłonionych przez jury na stronie internetowej www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl  za pośrednictwem aplikacji. Głosowanie odbędzie się w terminie od 16.11.2015 r. do 16.12.2015 r., do godz. 24:00.
4.2.  Użytkownicy, aby oddać swój głos  , powinni w okresie trwania projektu skorzystać z aplikacji, która znajduje się na stronie www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl
4.3.  Użytkownicy, aby oddać swój głos i wziąć udział w konkursie z nagrodami  , powinni w okresie trwania projektu zagłosować na jedną z wybranych par,  a następnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl
4.4. W projekcie zwycięży para, która przez cały okres trwania konkursu zgromadzi największą liczbę głosów oddanych przez użytkowników, o których mowa w pkt. 4.1.
4.5. Nagrodami w konkursie dla 30 użytkowników oddających swój głos i biorących udział w konkursie z nagrodami, wskazanych w pkt. 4.3, wybranych przez kapitułę konkursową, o której mowa w pkt. 4.7 poniżej,  są książki kulinarne: Konrad Gaca „Kuchnia Fit 2. Wspólne gotowanie” i Beata Pawlikowska „Nowe zdrowe przepisy” o łącznej wartości 61,80 zł.
4.6.  Głosujący mogą oddać głos raz dziennie. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo unieważnienia głosu oddanego więcej niż raz dziennie lub w skutek stosowania nielegalnego oprogramowania.
4.7.  Decyzję o wygranej w konkursie z nagrodami podejmuje kapituła konkursowa przedstawiona na stronie: www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl  na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz biorąc pod uwagę ich walor artystyczny, poprawność merytoryczną, oryginalność.
4.8.  Głosowanie a także udział w konkursie z nagrodami jest bezpłatny.
4.9.  Przez zagłosowanie w aplikacji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
4.10.  Dokonując zgłoszenia do konkursu osoby (Laureaci), którym przyznane zostaną nagrody wyrażają zgodę na opublikowanie ich imion, nazwisk oraz miejscowości zamieszkania. Dokonując zgłoszenia do konkursu Uczestnicy oraz Zgłaszający, akceptują treść Regulaminu i zobowiązują się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dla przeprowadzenia konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.
4.11. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub serwisu Facebook z informacją o wygranej do 30 dni po zakończeniu konkursu, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych w celu wysłania nagrody. Brak przekazania danych adresowych w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub podanie nieprawidłowych danych powoduje, iż osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
4.12. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem po wykonaniu 3 próbnych połączeń w odstępach 15 min lub zwycięzca nie zgłosi się do Organizatora w wyznaczonym w treści maila lub wiadomości na serwisie Facebook terminie, osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata, w przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi, na własność Organizatora.
4.13. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w konkursie.
4.14. Wyniki konkursu z nagrodami, w tym imiona i nazwiska laureatów będą codziennie od poniedziałku do piątku publikowane na stronie www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl  , wyniki z dni weekendowych konkursu (sobota, niedziela) będą publikowane w terminie poniedziałkowym.
4.15. Zakazane jest korzystanie przez jedną osobę w celu oddawania głosów w Konkursie z więcej niż jednego profilu w Serwisie Facebook, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania nieaktywnych i fałszywych kont zakładanych przez użytkowników na potrzeby uczestnictwa w konkursie, a także głosów oddawanych przez w/w konta.
4.16 Organizator ma prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika/Zgłaszającego z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji osoba ta zostaje zdyskwalifikowana z Konkursu a nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
4.17. Nagrody dla osób głosujących zostaną wysłane po zakończeniu głosowania tj: od 16.12.2015 w ciągu 30 dni

§ 5 Nagrody

1. Każda osoba, która zakwalifikuje się do udziału w Kuchennych Zmaganiach otrzyma nagrodę w postaci:

 • Robot Kuchenny Kitchen Master marki Zelmer o wartości 709,00 zł
 • Zestaw produktów Fit&Easy o wartości 123,00 zł
 • Nagroda pieniężna w kwocie 92,44 zł
 • Łączna wartość nagrody to 924,44 zł

  A jedna zwycięska para czyli 2 osoby, które otrzymają najwięcej głosów w głosowaniu internautów, otrzymają dodatkowo każda po:
   
 • Voucher ufundowany przez biuro podróży Itaka o wartości 2 000 zł
 • Automatyczny ekspres do kawy marki Zelmer o wartości 1 923,00 zł
 • Upominki od Fit&Easy o wartości 123,00 zł
 • Nagroda pieniężna w kwocie 449,56zł
 • Łączna wartość nagrody to 4 495,56 zł

1. 16 nagród dla osób, które zakwalifikują się do Kuchennych Zmagań zostanie przekazanych przez Organizatora Uczestnikom w dniu i miejscu odbywania się projektu.
2. Zwycięska para, która wygra Kuchenne Zmagania zostanie ogłoszona 16.12.2015 na www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl  po zliczeniu głosów z aplikacji konkursowej, a nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w ciągu 30 dniu od ogłoszenia wyników.
3. Nagrodzonym, zarówno uczestnikom biorącym udział w głosowaniu i konkursie z nagrodami jak i uczestnikom  Kuchennych Zmagań, nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrody. Laureat Konkursu nie może ponadto przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne o tej samej lub wyższej wartości.
4. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani uiścić należny podatek dochodowy w wys. 10% wartości nagrody (od nagród, których wartość przekracza 760 zł) zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek zostanie pobrany przez Organizatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. W takim przypadku, nagrody zostaną wydane Laureatom po potrąceniu i wpłaceniu przez Organizatora na konto właściwego urzędu skarbowego kwoty podatku w wysokości zgodnej z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Nie stawienie się przez Uczestnika w terminie i miejscu organizacji Kuchennych Zmagań lub brak udziału w nich zgodnie z założeniami Kuchennych Zmagań, w tym w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub scenariusza Kuchennych Zmagań, uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania Uczestnika z Kuchennych Zmagań a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez laureata nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6 Publikacje

Z przebiegu Kuchennych Zmagań powstanie 9 filmów. 8 filmów będzie przedstawiało przygotowanie potraw przez każdą z 8 par, a dziewiąty film będzie oddawał atmosferę podczas Kuchennych Zmagań. Filmy, zawierające m.in. wizerunki uczestników oraz ich imiona, zamieścimy na www.kuchennezmagania.mojegotowanie.pl , a relację zdjęciową z wydarzenia w numerach 1/16 magazynów: Moje gotowanie, Przyślij Przepis, Claudia, Dobre Rady. 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo filmowania i fotografowania Zgłaszających oraz Uczestników Kuchennych Zmagań oraz ich prac w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu oraz wykorzystywania powstałych filmów i zdjęć (w tym zawierających wizerunki i głosy Zgłaszających/Uczestników) w zakresie i na polach eksploatacji określonych w pkt. 2 poniżej.
2. Zgłaszający oraz Uczestnik Kuchennych Zmagań oświadcza, że wyraża zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, wykorzystywanie swojego głosu i wizerunku, utrwalonego w ramach Kuchennych Zmagań oraz wykonanych przez siebie potraw przez Organizatora oraz podmioty upoważnione w tym zakresie przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie i mikrokopiowanie;
b) Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c) Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora oraz w/w podmiotów; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania  i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e) Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f) Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz w/w podmiotom na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik Kuchennych Zmagań udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw.

3. Z chwilą przesłania zgłoszenia do  Kuchennych Zmagań przez każdego z Uczestników i Zgłaszających się, Organizatorowi zostaną udzielone licencje do przesłanych przez nich zdjęć i przepisów, na następujących polach eksploatacji:

a)  utrwalanie i zwielokrotnianie  - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przepisu i zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, video-filmowanie oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera,
b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przepis i zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c)  w zakresie rozpowszechniania przepisu i zdjęcia w sposób inny niż określony w punkcie b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przepisu i zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d)  wykonywanie przeróbek przepisu i zdjęcia, wykonywanie zależnych praw autorskich.
e)  Organizatorowi przysługuje prawo udzielenia dalszych sublicencji.

4. Ponadto, Uczestnicy/Zgłaszający się zobowiązują się, że nie będą wykonywać w stosunku do Organizatora ani jego następców prawnych przysługujących im w stosunku do  przesłanych przepisów i zdjęć autorskich praw osobistych, w tym:

a)  do autorstwa przepisu i zdjęcia;
b)  do decydowania o oznaczaniu przepisu i zdjęcia swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnianiu go anonimowo,
c)  do nienaruszalności treści i formy przepisu i zdjęcia oraz jego rzetelnego wykorzystywania,
d)  do decydowania o pierwszym udostępnieniu przepisu i zdjęcia publiczności,
e)  do nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z przepisu i zdjęcia,
f)  do rozporządzania i korzystania z opracowań przepisu i zdjęcia oraz do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,

5. Zgłaszający/Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych przepisów oraz fotografii, jak również prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

6. Reklamacje związane z Kuchennymi Zmaganiami mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w par. 1 ust. 1 "Reklamacja – Kuchenne Zmagania ", w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyłonienia zwycięzcy tj. od 16.12.2015. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Komisja Reklamacyjna (zwaną dalej „Komisją") powołana przez Organizatora. w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie 14 (czternastu) dni od powzięcia decyzji, wysyłając list polecony przed upływem ww. terminu. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.

7.Dane osobowe Uczestników Konkursu, w tym osób biorących udział w konkursie z nagrodami oraz Zgłaszających się do udziału w Kuchennych Zmaganiach uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz Kuchennych Zmagań będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Kuchennych Zmagań oraz dostarczeniem nagród konkursowych, chyba, że Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Kuchennych Zmagań.

8.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9.Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć.

11.We wszystkich sprawach dotyczących Kuchennych Zmagań, a nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

13. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Zgłaszającego/Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

Zamknij